.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydanie karty parkingowej.
Kod procesu nadrzędnego:
U.UKT.14
Kod procedury:
U.UKT.14.UP.1
Komórka merytoryczna:
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
ul. Harcerska 1
Osoba odpowiedzialna:
Filip Stachowiec
Kroki w procedurze/sposób postępowania:

Krok 1. Dokumenty składane w Wydziale Komunikacji i Transportu:

 • Załącznik 1: Wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • Załącznik 2: Kopia orzeczenia wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 • Załącznik 3: Fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • Załącznik 4: Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 • Załącznik 5: Dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek, wraz z poświadczeniem zameldowania – do wglądu;
 • Załącznik 6: Pisemne pełnomocnictwo do wyrobienia karty parkingowej, jeżeli wniosek składa osoba inna niż właściciel orzeczenia;
 • Załącznik 7: Inne dokumenty istotne w sprawie
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie karty parkingowej.
Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie karty parkingowej – 25,00 zł
Opłata skarbowa za działanie z pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłat można dokonywać w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, lub w formie bezgotówkowej, przelewem na konto:
Opłaty administracyjna:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
Bank Ochrony Środowiska S.A.
97 1540 1115 2043 6050 7295 0008

Opłata skarbowa:
Urząd Miasta Nowego Targu
Ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Bank PEKAO S.A.
68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
ul. Harcerska 1, 34-400 Nowy Targ:
Wydział Komunikacji i Transportu – pok. 107
godz. 7.30 – 15.30, (przerwa śniadaniowa – 11.00 – 11.15)
Kasa – pok. 106 – czynna w godzinach 7.30 – 15.00.
Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.
Podstawa prawna:
 • Art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z, późn. zm.);
 • § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616);
 • cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Usługi/dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kartę parkingową wydaje się tylko na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o:
 • niepełnosprawności,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień, pod warunkiem, że w orzeczeniu określone zostało, że osoba spełnia przesłanki z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Orzeczenia wydane przez organy rentowe nie stanowią podstawy dla wydania karty parkingowej.
Produkty procedury:
Decyzja pozytywna: karta parkingowa.
Decyzja negatywna: odmowa wydania karty parkingowej.

Data sporządzenia: 16.11.2012 r.

Sporządził: Filip Stachowiec