.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
Kod procesu nadrzędnego:
U.UGL.1
Kod procedury:
U.UGL.1.UP.18
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Al. Tysiąclecia 35
pokój 22 (parter)
tel. 18-26-61-355
Osoba odpowiedzialna:
Barbara Lenart
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych:
  • Załącznik 1: Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
  • Załącznik 2: potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej
  • Załącznik 3: 2 egzemplarze projektu robót geologicznych
 • Krok 2: Wystąpienie organu administracji geologicznej o opinię do właściwego wójta/burmistrza miasta.
 • Krok 3: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) dokonywana na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu na konto: Bank PEKAO S.A. O/Nowy Targ
nr konta: 68124015741111000007897564
Wpłaty można dokonać także w Kasie Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 1.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ ul. Harcerska 1, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Podstawa prawna:
Art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
Usługi/dodatkowe informacje:
Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych zawiera informacje o których z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).
Produkty procedury:
Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

Data sporządzenia: 05.11.2012 r.

Sporządziła: Barbara Lenart