.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Kod procesu nadrzędnego:
U.UGL.3
Kod procedury:
U.UGL.3.UP.16
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Al. Tysiąclecia 35
pokój 22 (parter)
tel. 18-26-61-355
Osoba odpowiedzialna:
Barbara Lenart
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin:
  • Załącznik 1: Wniosek sporządzony zgodnie z wymogami art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) wraz z załącznikami
  • Załącznik 2: potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej
 • Krok 2: Wystąpienie organu koncesyjnego do organów współdziałających o opinie i uzgodnienia.
 • Krok 3: Udzielenie koncesji.
Formularze/wnioski do pobrania:
brak
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 616 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych złotych) dokonywana na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu na konto: Bank PEKAO S.A. O/Nowy Targ
nr konta: 68124015741111000007897564
Wpłaty można dokonać także w Kasie Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 1.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ ul. Harcerska 1, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Podstawa prawna:
 • Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981, z późn. zm.).
 • Art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr. 220, poz. 1447, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
Usługi/dodatkowe informacje:
Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela starosta jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
 • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
 • wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
Produkty procedury:
Decyzja w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Data sporządzenia: 05.11.2012 r.

Sporządziła: Barbara Lenart