.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód powierzchniowych lub podziemnych.
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.1
Kod procedury:
U.UOŚ.1.UP.1
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
pokój 25 (parter)
tel. 182661350
dominika.sterkowicz@nowotarski.pl
andrzej.siuty@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Dominika Sterkowicz
Andrzej Siuty
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku:
  • Załącznik 1: operat wodnoprawny
  • Załącznik 2: opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym
  • Załącznik 3: dokumentację hydrogeologiczną o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
 • Krok 2: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 • Krok 3: Wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Opłaty:
217 zł od pozwolenia wodnoprawnego
Opłatę skarbową należy dokonać na konto Urzędu Miasta Nowy Targ Nr konta: 68124015741111000007897564 .
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
 • Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Platforma e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
 • miesiąc
 • sprawy szczególnie skomplikowane – dwa miesiące – od dnia wszczęcia postępowania
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz 145).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. M.J.Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy wniosku.
 • Złożenia kompletnego wniosku oraz poprawnie wykonanego operatu jest warunkiem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Produkty procedury:
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód powierzchniowych lub podziemnych.

Data sporządzenia: 5 listopada 2012 r.

Sporządziła: Dominika Sterkowicz