.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydawanie zezwolenia na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.7
Kod procedury:
U.UOŚ.7.UP.9
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
pokój 22
tel. 18 2661355
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Teresa Fałta
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów:
  • Załącznik 1: Wniosek o udzielenie zezwolenia na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów sporządzony zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
  • Załącznik 2: Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 • Krok 2: Wystąpienie do właściwego Burmistrza/Wójta o opinię.
 • Krok 3: Udzielenie zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wytyczne do wniosku – Załącznik 1
Opłaty:
 • Z chwilą złożenia wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.
 • Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Nowy Targ nr 68124015741111000007897564.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33 – 300 Nowy Sącz, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Starosta jest właściwy do udzielenia zezwolenia na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów w obrębie swoich kompetencji określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o odpadach.
 • Wytwórca odpadów, który odzyskuje, unieszkodliwia, zbiera lub transportuje odpady, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien uwzględniać wszystkie wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na odzyskiwanie, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów.
 • Posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz zbieranie lub transport odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów uwzględni wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.
Produkty procedury:
Decyzja udzielająca zezwolenia na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów.

Data sporządzenia: 5.11.2012 r.

Sporządziła: Teresa Fałta