.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.8
Kod procedury:
U.UOŚ.8.UP.7
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
pokój 22
tel. 18 2661355
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Teresa Fałta
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  • Załącznik 1: Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów sporządzony na podstawie art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
  • Załącznik 2: Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
  • Załącznik 3: Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
  • Załącznik 4: Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 • Krok 2: Wystąpienie do właściwego Burmistrza/Wójta z zapytaniem czy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami prawa miejscowego.
 • Krok 3: Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wytyczne do wniosku – Załącznik 1
Opłaty:
Z chwilą złożenia wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości:
 • 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2,
 • 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
 • W przypadku wpłaty kwoty 506,00 zł należy dodatkowo przedłożyć oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (wymienionym w pkt. 2) uprawniającym do pomniejszonej opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu nr 68124015741111000007897564.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Podstawa prawna:
 • Art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
 • Art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33 – 300 Nowy Sącz, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Starosta jest właściwy do udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne w obrębie swoich kompetencji określonych w art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Wytwórca odpadów, który odzyskuje, unieszkodliwia, zbiera lub transportuje odpady, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien uwzględniać wszystkie wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na odzyskiwanie, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów.
Produkty procedury:
Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Data sporządzenia: 5.11.2012 r.

Sporządziła: Teresa Fałta