.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania.
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.10
Kod procedury:
U.UOŚ.10.UP.8
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
pokój 22
tel. 18 2661355
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Teresa Fałta
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o wpis do właściwego rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania:
  • Załącznik 1: Wniosek o wpis do właściwego rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania sporządzony na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1743)
 • Krok 2: Wpis do właściwego rejestru.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wytyczne do wniosku – Załącznik 1
Opłaty:
Procedura nie jest objęta opłatą skarbową.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Zbieranie odpadów odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady określone w załączniku do rozporządzenia oraz w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. Nr 16 poz. 154)
 • Dopuszcza się zbieranie odpadów określonych w § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia w punktach serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Dopuszcza się zbieranie wymienionych w załączniku do w/w rozporządzenia odpadów baterii oraz akumulatorów, z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych, w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, punktach serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w siedzibach urzędów i instytucji.
Produkty procedury:
Wpis do właściwego rejestru.

Data sporządzenia: 5.11.2012 r.

Sporządziła: Teresa Fałta