.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
Kod procesu nadrzędnego:
U.UZN.1
Kod procedury:
U.UZN.1.UP.5
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych pokój 25 (parter) tel.: (018) 266 13 50; e-mail: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Dominika Sterkowicz
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
  • Załącznik 1: wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
  • Załącznik 2: wypis z ewidencji gruntów
  • Załącznik 3: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej Gminy dot. wskazanych we wniosku działek lub decyzja o warunkach zabudowy
  • Załącznik 4: wyrys z mapy ewidencyjnej
  • Załącznik 5: plan zagospodarowania działki (mapa + bilans terenu)
 • Krok 2: Udzielenie decyzją zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
Opłaty:
brak
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
 • Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Platforma e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) – bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.
Termin odwołania: 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami jest warunkiem wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Produkty procedury:
Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Data sporządzenia: 05.11.2012 r.

Sporządziła: Magdalena Gawron