.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydawanie kart wędkarskich
Kod procesu nadrzędnego:
U.UZN.3
Kod procedury:
U.UZN.3.UP.15
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Al. Tysiąclecia 35
pokój 25 (parter)
tel. 18-26-61-350
Osoba odpowiedzialna:
Adam Ferek
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o wydanie karty wędkarskiej:
  • Załącznik 1: wniosek o wydanie karty wędkarskiej
  • Załącznik 2: potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty od dokonania czynności urzędowej
  • Załącznik 3: zaświadczenie o zdaniu egzaminu na ze znajomości ochrony i połowu ryb
  • Załącznik 4: zdjęcie (1 szt.) o wymiarach 2,5 cm x 2,5 cm
 • Krok 2: Wydanie karty wędkarskiej.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) dokonywana na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: BOŚ O.O. Nowy Targ
nr konta: 97154011152043605072950008
Wpłaty można dokonać także w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 1.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ ul. Harcerska 1, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Usługi/dodatkowe informacje:
Złożenie kompletnego wniosku jest warunkiem wydania karty wędkarskiej
Produkty procedury:
Karta wędkarska

Data sporządzenia: 05.11.2012 r.

Sporządził: Adam Ferek