.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydanie decyzji ustalającej zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Kod procesu nadrzędnego:
U.UZN.6
Kod procedury:
U.UZN.6.UP.19
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych pokój 21 (parter), tel. (018)- 266-13-47
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Kozielec Wojciech
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności skarbu Państwa
  • Załącznik 1: wniosek w sprawie wydanie decyzji ustalającej zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności skarbu Państwa
  • Załącznik 2: Przeprowadzenie wizji terenowej i sporządzenie protokołu oględzin lasu
 • Krok 2: Wydanie decyzji ustalającej zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności skarbu Państwa.
Formularze/wnioski do pobrania:
Brak
Opłaty:
Brak opłat
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity; Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz.59 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami).
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
Złożenie kompletnego wniosku wraz załącznikami jest warunkiem wydania decyzji ustalającej zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Produkty procedury:
Decyzja ustalająca zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Data sporządzenia: 05.11.2012r.

Sporządził: Kozielec Wojciech