.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Kod procesu nadrzędnego:
U.UZN.7
Kod procedury:
U.UZN.7.UP.25
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych pokój 21 (parter), tel. (018)- 266-13-47
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Kozielec Wojciech
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
  • Załącznik 1: Wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wraz z załącznikami.
 • Krok 2: Wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Opłaty:
82 zł, opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Nowy Targ- Bank PKO SA Oddział Nowy Targ 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 127 poz. 1066 z późn. Zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. Zmianami).
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Złożenie kompletnego wniosku wraz załącznikami jest warunkiem wydania decyzji zezwalającej na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć w momencie składania wniosku.
Produkty procedury:
Decyzja zezwalająca na posiadanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Data sporządzenia: 05.11.2012r

Sporządził: Kozielec Wojciech