.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenów nieruchomości będących własnością gminy
Kod procesu nadrzędnego:
U.UZN.8
Kod procedury:
U.UZN.8.UP.22
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych pokój 21 (parter), tel. (018)- 266-13-47
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Kozielec Wojciech
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenów nieruchomości będących własnością gminy
  • Załącznik 1: Wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenów nieruchomości będącej własnością gminy.
 • Krok 2: Przeprowadzenie wizji i oględzin terenowych
  • Załącznik 1:Protokół z wizji i oględzin terenowych.
 • Krok 3: Wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenów nieruchomości będącej własnością gminy.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z terenów nieruchomości będących własnością gminy
Opłaty:
brak opłat
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. Zmianami).
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
Złożenie kompletnego wniosku jest warunkiem wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.
Produkty procedury:
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z terenów nieruchomości będących własnością gminy

Data sporządzenia: 05.11.2012r

Sporządził: Kozielec Wojciech